Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
19/09/2021 15:05:31

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Assabentat d'obres mínimes

És posar en coneixement de l’Ajuntament de Sant Feliu la realització de qualsevol de les obres que es detallen a continuació, sempre i quan es compleixin els següents requisits:

 • Que NO es realitzin en zones comunitàries.
 • Que NO afecti elements estructurals (parets mestres, alguna columna...)
 • Que la finca NO tingui cap tipus de catalogació específica (element catalogat). En aquest cas cal sol·licitar una autorització o llicència. Es pot consultar si existeix catalogació en aquest enllaç.
 • Que es realitzin en habitatges o locals.
 • Que NO comportin l’ocupació d’espai públic.
 • Que el pressupost de l’execució material de l’obra a realitzar sigui igual o inferior a 6.000 euros.
Obres subjectes al règim d’assabentat d’obres mínimes:
 • Obres de millora de cuines, lavabos o safareigs, que no suposin alteracions en la distribució interior de l’habitatge o local ni canvis d’instal•lacions generals o usos de les estances originals.
 • Arrebossar, enguixar o pintar parets i/o sostres interiors.
 • Reparar  o substituir el paviment superficial del terra o graonada., sempre que no superi  50 m2, sense afectar forjats o lloses.
 • Enrajolar parets interiors
 • Canviar o reparar instal·lacions interiors (aigua, gas, electricitat, telèfon, calefacció). Sempre que no suposin alteracions substancials dels serveis.
 • Col·locar o reparar el cel ras, mantenint alçària útil mínima de 2,50 m.
 • Formació o modificació d’aparadors dins del forat arquitectònic i taulells en locals comercials (no barres de Bars ni Restaurants) sense modificar les dimensions de l’obertura ni l’homogeneïtat de la façana.
 • Treballs de neteja, desbrossament i jardineria a l’interior de les finques, sempre que no comporti la destrucció de jardins ja existents, modificació topogràfica del terreny ni tala d’arbres.
 • Reparar o substituir baixants d’aigües pluvials que no siguin d’amiant, i quan no calgui bastida de més de 2 metres d’alçada, excepte façana principal i sense ocupar la via pública.
 • Canviar portes, finestres o persianes a façana sense modificar les dimensions de l’obertura ni l’homogeneïtat de la façana (tipus i color).
 • Col·locar reixes, segons un únic model aprovat per la comunitat de propietaris.
 • Reparacions puntuals de goteres en cobertes, teulades i terrats, de superfície inferior a 50 m2.
 • Col·locar tendals d’acord amb els articles 21 i 22 de l’ordenança municipal general i el que estigui determinat en els estatuts de la comunitat de propietaris l (s’exclouen els tendals de locals a plantes baixes que donen a la via pública).

S’exclouen les obres no especificades en aquest apartat.

Nota important

Des de l' 1 de març de 2018, aquest tràmit s'ha de fer obligatòriament per mitjans electrònics, de conformitat al que estableixen els articles 14.2 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques (pdf) i 38 de l’Ordenança Municipal de Transparència i Administració Electrònica (pdf), si el el dueu a terme en qualitat de:

 • Qualsevol tipus de persona jurídica.
 • Entitat sense personalitat jurídica (AAVV, comunitats de propietaris...).
 • Professionals col·legiats (notaris, registradors de propietat i mercantils, arquitectes, enginyers, advocats...).
 • Beneficiaris de subvencions atorgades per l’Ajuntament .
 • Treballador o treballadora autònom.
 • Representant d’algun dels subjectes abans esmentats.

En aquesta mateixa pàgina trobareu l'accés al tràmit en línia.

Trobareu informació sobre els requisits per a la presentació de sol·licituds electròniques seguint aquest enllaç.

Com es fa?

Per internet:

 • Mitjançant el corresponent tràmit que trobareu en aquesta pàgina
 • A la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015 de Procediment administratiu.

Presencialment:

 • A l'Oficina d'Atenció Ciutadana, mitjançant la sol·licitud específica. Cal mostrar l’original del document d’identificació (DNI, NIE o Passaport) i aportar la documentació necessària.
 • A les oficines de correus, tal com s’estableixi reglamentàriament.
 • A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
 • A les oficines d’assistència en matèria de registres.
 • En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Qui ho pot demanar?

Persones jurídiques o físiques majors d'edat, no necessàriament ha de ser propietària de l'immoble, o persona representant.

Quan es pot fer?

S'ha de tramitar abans de començar l'obra.

Documentació que cal

Aquest tràmit no requereix adjuntar cap documentació obligatòria.

Tramitació en línia

DisponibilitatTítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodates
Disponible actualmentAssabentat d'obres mínimestramitar
Salta a la part superior