Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
09/08/2020 07:36:59

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Comunicació prèvia d'espectacles i activitats recreatives

Es consideren espectacles públics o activitats recreatives de caràcter ordinari aquells que es realitzen de manera habitual en establiments fixos o eventuals, que poden ser permanents, o de temporada. Estan Inclosos en el catàleg que s'incorpora a l'annex I del Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives (REPAR), aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d'agost, que poden estar subjectes al règim de comunicació prèvia.

Estan sotmesos al règim de la comunicació prèvia els casos següents:

 • La modificació no substancial dels establiments oberts al públic que comptin amb la llicència municipal corresponent.
 • Els establiments oberts al públic destinats a espectacles cinematogràfics.
 • Els establiments oberts al públic destinats a espectacles públics i activitats recreatives musicals amb un aforament autoritzat fins a 150 persones.
 • Establiments oberts al públic d’activitats de restauració amb un aforament autoritzat fins a 150 persones, i sempre que no disposin de terrassa o qualsevol altre espai complementari a l’aire lliure.
 • Les actuacions en directe en els establiments recollits en el catàleg de l’annex I.
 • En el cas dels establiments oberts al públic previstos al punt anterior, el titular d'aquests ha de presentar prèviament a la data prevista de la seva obertura una comunicació a l'òrgan administratiu competent.

Cal tramitar prèviament l'autorització de mesures contra incendis

En cas de que s'hagin d'executar obres a l'establiment la sol·licitud de llicència d’obres majorsmenors o comunicació prèvia d'obres)  s'haurà de tramitar amb caràcter previ a la sol·licitud d'aquest tràmit.

Nota important

Des de l' 1 de març de 2018, aquest tràmit s'ha de fer obligatòriament per mitjans electrònics, de conformitat al que estableixen els articles 14.2 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques (pdf) i 38 de l’Ordenança Municipal de Transparència i Administració Electrònica (pdf), si el el dueu a terme en qualitat de:

 • Qualsevol tipus de persona jurídica.
 • Entitat sense personalitat jurídica (AAVV, comunitats de propietaris...).
 • Professionals col·legiats (notaris, registradors de propietat i mercantils, arquitectes, enginyers, advocats...).
 • Beneficiaris de subvencions atorgades per l’Ajuntament .
 • Treballador o treballadora autònom.
 • Representant d’algun dels subjectes abans esmentats.

En aquesta mateixa pàgina trobareu l'accés al tràmit en línia.

Seguiu aquest enllaç per saber els requisits necessaris per dur-lo a terme.

Com es fa?

 • Amb la sol·licitud emplenada i signada, cal adreçar-se a l'Oficina Econòmica per tal d’obtenir l’autoliquidació de la taxa corresponent.
 • El pagament de la taxa es pot fer amb targeta bancària a la mateixa Oficina econòmica o a l'Oficina d’Atenció Ciutadana, o en efectiu a les oficines de les entitats bancàries que consten a l’autoliquidació.
 • Un cop fet el pagament cal presentar la sol·licitud, amb la documentació adjunta requerida, a l'Oficina d’Atenció Ciutadana.
 • En el cas que la instància s’hagi presentat fora de l’horari de l’Oficina Econòmica, la persona interessada rebrà la liquidació a l’adreça indicada a la sol·licitud.

Qui ho pot demanar?

 La persona física o jurídica titular de l'activitat o la persona que la representi.

Quan es pot fer?

Cal tramitar prèviament l'autorització de mesures contra incendis

En cas de que s'hagin d'executar obres a l'establiment la sol·licitud de llicència d’obres majorsmenors o comunicació prèvia d'obres)  s'haurà de tramitar amb caràcter previ a la sol·licitud d'aquest tràmit.

Documentació que cal

 • Instància de sol·licitud
 • Projecte tècnic d’obertura d’activitats recreatives o d’espectacles o activitats signat per un tècnic competent i visat ( en suport informàtic i 2 en paper). 
 • Certificat de coincidència entre la documentació presentada en format informàtic i paper. 
 • Estudi d’impacte acústic d’establiment. 
 • Pla d’autoprotecció segons estableix l’article 46 del reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 
 • Certificat d’instal·lació d’un limitador de so amb registrador. En cas que siguin establiments oberts al públic destinats a espectacles musicals o activitats musicals segons l’ art 34.1. de la Llei d’espectacles públics i activitats recreatives. 
 • Certificat tècnic que acrediti que les instal·lacions i l’activitat s’adeqüen al projecte tècnic presentat i que es compleixen els requisits que estableix la normativa aplicable en matèria de seguretat, prevenció contra incendis, sorolls, salut pública i altres. 
 • Fotografies del rètol o placa en cas que siguin establiments oberts al públic destinats a espectacles musicals o activitats musicals i en el seu interior es puguin superar els 90dB (A) cal aportar fotografies del rètol o placa que adverteixi d’aquest fet segons l’article 34.2 de la Llei d’espectacles públics i activitats recreatives. 
 • Acreditació curs manipulador d’aliments, si s’escau, segons el tipus d’activitat.
 • Autorització de mesures contra incendis
 • Informe Urbanístic municipal (només per aquelles activitats incloses en el sector de la restauració no ubicades en zona residencial). 
 • Fotocòpia NIF-CIF. 
 • Fotocòpia de l’escriptura de constitució de la societat. 
 • Resguards acreditatius del pagament de la taxa d’activitats. 
 • Fotocòpia declaració censal. 
 • Fotocòpia declaració d’assegurança a nom del titular de l’establiment que compleixi l’establert per la Llei 11/2009 sobre responsabilitat civil. 
 • Document acreditatiu de la disponibilitat del local en que consti el propietari (contracte de lloguer, compraventa, etc.). 
 • Relació de veïns amb especificació de noms i adreces. 
 • Declaració responsable d'inici d'activitat per a establiments alimentaris

Preus

Segons l'Ordenança fiscal número 9 - Taxa per a la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i ciutadanes i les empreses a través del sotmetiment a prèvia autorització, llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, i pels controls inicials i posteriors de les activitats.

Tramitació en línia

TítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodates
Comunicació prèvia d'espectacles i activitats recreativestramitar

Llocs on es pot realitzar presencialment