Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
27/10/2020 12:59:58

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Assabentat d'obres mínimes

És posar en coneixement de l’Ajuntament de Sant Feliu la realització de qualsevol de les obres que es detallen a continuació, sempre i quan es compleixin els següents requisits:

 • Que NO es realitzin en zones comunitàries.
 • Que NO afecti elements estructurals (parets mestres, alguna columna...)
 • Que la finca NO tingui cap tipus de catalogació específica (element catalogat). En aquest cas cal sol·licitar una autorització o llicència. Es pot consultar si existeix catalogació en aquest enllaç.
 • Que es realitzin en habitatges o locals.
 • Que NO comportin l’ocupació d’espai públic.
 • Que el pressupost de l’execució material de l’obra a realitzar sigui igual o inferior a 6.000 euros.
Obres subjectes al règim d’assabentat d’obres mínimes:
 • Obres de millora de cuines, lavabos o safareigs, que no suposin alteracions en la distribució interior de l’habitatge o local ni canvis d’instal•lacions generals o usos de les estances originals.
 • Arrebossar, enguixar o pintar parets i/o sostres interiors.
 • Reparar  o substituir el paviment superficial del terra o graonada., sempre que no superi  50 m2, sense afectar forjats o lloses.
 • Enrajolar parets interiors
 • Canviar o reparar instal·lacions interiors (aigua, gas, electricitat, telèfon, calefacció). Sempre que no suposin alteracions substancials dels serveis.
 • Col·locar o reparar el cel ras, mantenint alçària útil mínima de 2,50 m.
 • Formació o modificació d’aparadors dins del forat arquitectònic i taulells en locals comercials (no barres de Bars ni Restaurants) sense modificar les dimensions de l’obertura ni l’homogeneïtat de la façana.
 • Treballs de neteja, desbrossament i jardineria a l’interior de les finques, sempre que no comporti la destrucció de jardins ja existents, modificació topogràfica del terreny ni tala d’arbres.
 • Reparar o substituir baixants d’aigües pluvials que no siguin d’amiant, i quan no calgui bastida de més de 2 metres d’alçada, excepte façana principal i sense ocupar la via pública.
 • Canviar portes, finestres o persianes a façana sense modificar les dimensions de l’obertura ni l’homogeneïtat de la façana (tipus i color).
 • Col·locar reixes, segons un únic model aprovat per la comunitat de propietaris.
 • Reparacions puntuals de goteres en cobertes, teulades i terrats, de superfície inferior a 50 m2.
 • Col·locar tendals d’acord amb els articles 21 i 22 de l’ordenança municipal general i el que estigui determinat en els estatuts de la comunitat de propietaris l (s’exclouen els tendals de locals a plantes baixes que donen a la via pública).

S’exclouen les obres no especificades en aquest apartat.

Nota important

Des de l' 1 de març de 2018, aquest tràmit s'ha de fer obligatòriament per mitjans electrònics, de conformitat al que estableixen els articles 14.2 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques (pdf) i 38 de l’Ordenança Municipal de Transparència i Administració Electrònica (pdf), si el el dueu a terme en qualitat de:

 • Qualsevol tipus de persona jurídica.
 • Entitat sense personalitat jurídica (AAVV, comunitats de propietaris...).
 • Professionals col·legiats (notaris, registradors de propietat i mercantils, arquitectes, enginyers, advocats...).
 • Beneficiaris de subvencions atorgades per l’Ajuntament .
 • Treballador o treballadora autònom.
 • Representant d’algun dels subjectes abans esmentats.

En aquesta mateixa pàgina trobareu l'accés al tràmit en línia.

Trobareu informació sobre els requisits per a la presentació de sol·licituds electròniques seguint aquest enllaç.

Com es fa?

Per internet:

 • Mitjançant el corresponent tràmit que trobareu en aquesta pàgina
 • A la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015 de Procediment administratiu.

Presencialment:

 • A l'Oficina d'Atenció Ciutadana, mitjançant la sol·licitud específica. Cal mostrar l’original del document d’identificació (DNI, NIE o Passaport) i aportar la documentació necessària.
 • A les oficines de correus, tal com s’estableixi reglamentàriament.
 • A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
 • A les oficines d’assistència en matèria de registres.
 • En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Qui ho pot demanar?

Persones jurídiques o físiques majors d'edat, no necessàriament ha de ser propietària de l'immoble, o persona representant.

Quan es pot fer?

S'ha de tramitar abans de començar l'obra.

Documentació que cal

Aquest tràmit no requereix adjuntar cap documentació obligatòria.

Tramitació en línia

TítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodates
Assabentat d'obres mínimestramitar