Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
27/09/2020 15:05:00

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Ocupació de la via pública derivada de la realització d'obres

És l'autorització necessària per poder ocupar puntualment un espai a la via pública amb motiu de la càrrega i descàrrega de materials per obres, amb o sense interrupció de la circulació.

Nota important

Des de l' 1 de març de 2018, aquest tràmit s'ha de fer obligatòriament per mitjans electrònics, de conformitat al que estableixen els articles 14.2 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques (pdf) i 38 de l’Ordenança Municipal de Transparència i Administració Electrònica (pdf), si el dueu a terme en qualitat de:

 • Qualsevol tipus de persona jurídica.
 • Entitat sense personalitat jurídica (AAVV, comunitats de propietaris...).
 • Professionals col·legiats (notaris, registradors de propietat i mercantils, arquitectes, enginyers, advocats...).
 • Beneficiaris de subvencions atorgades per l’Ajuntament .
 • Treballador o treballadora autònom.
 • Representant d’algun dels subjectes abans esmentats.

En aquesta mateixa pàgina trobareu l'accés al tràmit en línia.

Seguiu aquest enllaç per saber els requisits necessaris per dur-lo a terme.

Com es fa?

En línia:

 • Es pot fer la sol·licitud mitjançant el tràmit en línia disponible en aquesta pàgina. Cal disposar de certificat digital DNI electrònicidCAT, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o qualsevol altre admès per l’Agència Catalana de Certificació (CatCert).
 • En cas d'adjuntar documentació cal que sigui en formats de: Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice,  Adobe Acrobat PDF, imatges en BMP, JPG, PNG, GIF.
 • El tràmit quedarà pendent de liquidació de la taxa corresponent, el qual es podrà pagar a la pàgina web www.santfeliu.cat/pagaments o en qualsevol de les oficines de les entitats bancàries que constarà a la liquidació que la persona interessada rebrà a l’adreça indicada durant la tramitació.

Presencialment:

 • Anar a l’Oficina dAtenció Ciutadana. En aquest cas no cal portar formulari de sol·licitud emplenat, tota vegada que es genera en la pròpia oficina.
 • El pagament de la taxa es pot fer amb targeta bancària a l'Oficina Econòmica o a l'Oficina dAtenció Ciutadana, o en efectiu a les oficines de les entitats bancàries que consten a l’autoliquidació.
 • En el cas que la instància s’hagi presentat fora de l’horari de l’Oficina Econòmica, la persona interessada rebrà la liquidació a l’adreça indicada a la sol·licitud.

Per correu postal:

 • Enviar la sol·licitud per correu postal a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, emplenada i signada.
 • El tràmit quedarà pendent de liquidació de la taxa corresponent, la qual es podrà pagar mitjançant el web www.santfeliu.cat/pagaments o en qualsevol de les oficines de les entitats bancàries que constarà a la liquidació que la persona interessada rebrà a l’adreça indicada durant la tramitació.

Si la sol·licitud es fa presencialment, l’autorització pot ser immediata, previ informe favorable de la Policia Local.

Qui ho pot demanar?

Totes aquelles persones jurídiques o físiques majors d’edat, o representant, que necessitin ocupar la via pública pels motius abans indicats i que hagin fet la comunicació prèvia o disposin de la llicència d’obres preceptiva.

Quan es pot fer?

S’hauran de col·locar els senyals de trànsit que indiqui la Policia Local amb 48 hores d’antelació a l’ocupació, per la qual cosa la sol·licitud s’haurà de fer abans d’aquest termini.

Si per qualsevol motiu no es pogués donar l’autorització al moment, s’haurà de refer la sol·licitud deixant un marge mínim de 7 dies hàbils d’antelació a l’ocupació.

Igualment, si la sol·licitud es fa per qualsevol altra via que no sigui presencial, sempre s’ha de presentar amb 7 dies hàbils d’antelació.

Documentació que cal

No cal aportar documentació però s’ha de disposar i facilitar, en qualsevol cas la següent informació:
 • Identificació del lloc a ocupar (carrer, número o tram del carrer)
 • Data de l’ocupació
 • Horari
 • Metres lineals a ocupar
 • Si l’ocupació deriva d’una obra, s’haurà de disposar de llicència concedida o assabentat, ambdós en vigor i indicar el número d’expedient

 

Preus

Preus segons Ordenança fiscal núm. 12: Taxa per a la utilització privativa i aprofitament especial de domini públic local.

Tramitació en línia

Llocs on es pot realitzar presencialment