Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
27/09/2020 15:37:34

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Ocupació de la via pública per a contenidors de ferro

És l’autorització necessària per poder ocupar la via pública amb un contenidor de ferro amb capacitat superior als 1,5 m3, amb la finalitat de dipositar runa d’obra o desmantellament.

Nota important

Des de l' 1 de març de 2018, aquest tràmit s'ha de fer obligatòriament per mitjans electrònics, de conformitat al que estableixen els articles 14.2 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques (pdf) i 38 de l’Ordenança Municipal de Transparència i Administració Electrònica (pdf), si el el dueu a terme en qualitat de:

 • Qualsevol tipus de persona jurídica.
 • Entitat sense personalitat jurídica (AAVV, comunitats de propietaris...).
 • Professionals col·legiats (notaris, registradors de propietat i mercantils, arquitectes, enginyers, advocats...).
 • Beneficiaris de subvencions atorgades per l’Ajuntament .
 • Treballador o treballadora autònom.
 • Representant d’algun dels subjectes abans esmentats.

En aquesta mateixa pàgina trobareu l'accés al tràmit en línia.

Seguiu aquest enllaç per saber els requisits necessaris per dur-lo a terme.

Com es fa?

Electrònicament:

 • Al Registre electrònic de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, mitjançant el corresponent tràmit que trobareu en aquesta pàgina.
 • A la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015 de Procediment administratiu.

Presencialment:

 • A l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Cal mostrar l’original del document d’identificació (DNI, NIE, Passaport...)
 • A qualsevol dels llocs que s’indiquen en l’article 16.4 de Llei 39/2015 de Procediment administratiu.

Qui ho pot demanar?

Totes aquelles persones jurídiques o físiques majors d'edat, o representant, que necessitin abocar runes i que disposin de llicència d’obres o hagin efectuat la comunicació prèvia (assabentat).

Quan es pot fer?

Si es tramita electrònicament, s’ha de sol·licitar, com a mínim, amb 7 dies hàbils d’antelació a la col·locació del contenidor.

Si es tramita presencialment a l’Oficina d’atenció ciutadana, es pot sol·licitar, com a mínim, amb 48 hores d’antelació a l’ocupació.

Documentació que cal

No cal aportar documentació però s’ha de disposar i facilitar, en qualsevol cas la següent informació:

 •  Identificació del lloc a ocupar (carrer, número o tram del carrer)
 •  Data de la col·locació dels contenidors i durada (nombre de dies)
 •  Caldrà disposar de llicència d’obres concedida o assabentat, ambdós en vigor i indicar el número d’expedient.

Preus

Ordenança fiscal núm. 12:  Taxa per a la utilització privativa i aprofitament especial de domini públic local.

Altra informació d'interès

En el tràmit presencial l’autorització pot ser immediata, previ informa favorable de la Policia Local.

Tramitació en línia

TítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodates
Sol·licitud de col·locació d'un contenidor de ferroAmb autenticacióAmb signatura electrònicatramitar

Llocs on es pot realitzar presencialment