Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
21/06/2024 06:00:32

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Serveis Socials

Consell Municipal de Serveis Socials

El Consell Municipal de Serveis Socials és un òrgan permanent de participació sectorial de caràcter consultiu, creat en conformitat amb el que disposen l’article 54 de la Llei 12/2007 de Serveis Socials, els articles 59 i 60 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, amb l’objecte de facilitar la participació ciutadana en els assumptes municipals en relació amb aquells Àmbits d’activitat pública municipal que afectin o es refereixin a la població afectada per necessitats que requereixin la intervenció dels serveis socials municipals.

Objecte

El Consell Municipal de Serveis Socials és un òrgan col.legiat de participació comunitària per l’assessorament, consulta, proposta i participació en matèria de serveis socials en el nostre municipi.

Té per objecte la participació ciutadana en aquelles qüestions referides a la problemàtica social de la població afectada per necessitats que requereixen la intervenció dels serveis socials municipals, en concret, pel que fa a aquelles competències i funcions que tinguin relació directa o indirecta amb la millora del benestar i de la qualitat de vida de l’esmentada població.

Finalitat

Per a fer efectiu l’objecte del Consell, aquest dirigirà la seva activitat a la consecució de les següents finalitats:

 • Deliberar sobre l’orientació general dels serveis socials municipals.
 • Fer propostes i suggeriments als Consells Territorials i/o al Consell General de Serveis Socials.
 • Fomentar la coordinació de la programació i les intervencions de les administracions, les entitats privades i la iniciativa social del municipi, d’acord amb els criteris del Pla estratègic, la Cartera de serveis socials i el pla local en matèria de serveis socials.
 • Emetre un informe anual i fer-ne difusió per mitjans telemàtics i altres que es considerin adients.
 • Aprovar el reglament de funcionament intern del Consell municipal de serveis socials.
 • Tractar temes que l’administració a la qual estiguin adscrits els pugui encomanar.
 • Estimular la participació de les entitats que intervenen en l’àmbit dels serveis socials, oferint el suport i l’assistència oportuns.
 • Promoure la participació democràtica de les persones ateses pels serveis socials municipals.
 • Potenciar la coordinació entre les institucions que actuen en aquest àmbit, ja siguin públiques o privades.

Atribucions

Correspon al Consell Municipal de Serveis Socials les següents funcions:

 • Emetre informes a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament sobre matèries de serveis socials que siguin competència municipal.
 • Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels Serveis i els Organismes públics municipals.

Òrgans de Govern

El Govern i Administració del Consell municipal de serveis socials s’exercirà pels òrgans següents:

 • El Ple
 • El President
 • El vicepresident

Funcionament

 1. El Consell Municipal de serveis socials es reunirà de caràcter ordinari com a mínim tres cops a l’any i en caràcter extraordinari quan designi la Presidència o a petició de la majoria dels seus membres.
 2. El Ple del Consell es constitueix vàlidament amb l’assistència d’un terç del seu nombre legal de membres.
 3. Si es constitueixen comissions de treball per estudiar un tema concret o organitzar una determinada activitat el calendari de reunions el fixaran els seus integrants d’acord amb els terminis fixats pel Ple del Consell.
 4. A les sessions del Ple podran assistir altres persones que pels seus coneixements específics o per d’interès en el tema a tractar es consideri convenient, sempre que ho autoritzi el President.
 5. L’acta de les reunions del Consell municipal de serveis socials es trametrà en un termini màxim de 15 dies no només als membres del Consell, si no també a totes les entitats que representen.
 6. Els Representants de cadascuna de les entitats i institucions designades per formar part del Consell municipal de serveis socials podran delegar les seves funcions en un altra persona de la mateixa entitat o institució cas de no poder assistir-hi a les convocatòries que es facin.

Documents:

Reglament del Consell Municipal de Serveis Socials (2010)

Actes:

Resultats: de 1 a 5 de 5
TítolURLMidaAccions
Acta del Consell Municipal de Serveis Socials - 24/04/2018URL Acta del Consell Municipal de Serveis Socials - 24/04/2018 (pdf)23.96 KB
Memoria de Serveis Socials 2017URL Memoria de Serveis Socials 2017 (pdf)258.72 KB
Memoria de Serveis Socials 2016 (consell)URL Memoria de Serveis Socials 2016 (consell) (ppt)2.17 MB
Acta del Consell Municipal de Serveis Socials - 08/06/2017 URL Acta del Consell Municipal de Serveis Socials - 08/06/2017 (pdf)27.10 KB
Acta del Consell Municipal de Serveis Socials - 25/10/2016 URL Acta del Consell Municipal de Serveis Socials - 25/10/2016 (pdf)59.82 KB
Salta a la part superior