Consistori 2015-2019

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
28/03/2023 10:59:13

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Consistori 2015-2019

Sr. Jordi San José Buenaventura, l'alcalde

 

Sr. Jordi San José Buenaventura, l'alcalde

Logo del Grup Municipal d'ICV-EUiA

  

 

Competències:

L'alcalde és la primera autoritat del municipi i té el tractament d’il·lustríssim Senyor, segons les disposicions legals vigents. També és el President de la Corporació i el Cap de l'Administració Municipal, i com a tal exerceix unes atribucions i competències regulades en el Reglament Orgànic Municipal. Hi ha algunes atribucions i competències de l'Alcalde que es poden delegar en qualsevol regidor o regidora del consistori, però hi ha d’altres que no es poden delegar:

Indelegables

 • Dirigir el govern i l'administració municipal.
 • Dictar bans.
 • Desenvolupar la prefectura superior de tot el personal de la corporació.
 • Exercitar les accions judicials i administratives en cas d'urgència.
 • Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o infortunis públics o greus riscs, les mesures necessàries i adequades, havent de donar compte al Ple de l'Ajuntament.
 • Convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local.
 • Nomenar els/les tinents/es d'alcalde
 • Efectuar delegacions de les seves atribucions.
 • Designar els membres de la Junta de Govern Local

Delegables

 • Representar l'Ajuntament. Convocar i presidir les sessions de qualsevol òrgan municipal diferent del Ple i de la Comissió de Govern.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els ser­veis i obres municipals.
 • Disposar despeses, dins dels límits de la seva competència i les expressament previstes en les bases d'execució dels Pressupostos.
 • Exercir la prefectura de la Policia Municipal, així com els nomenaments i sancions del fun­cionariat que porti armes.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals.
 • Contractar obres i serveis sempre que la seva quantia no excedeixi del 5 % dels recursos ordinaris del Pressupost ni del 50 % del límit general aplicable a la contractació directa de conformitat amb el procediment legalment establert.
 • Atorgar les llicències.
 • Acomiadar el personal laboral, havent de donar compte al Ple de l'Ajuntament, a efectes de la seva ratificació.
 • Les que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislació de l'Estat o de la Generalitat de Catalunya assigni al municipi i no atribueixi a altres òrgans municipals.  

Representacions de l'Ajuntament a òrgans de govern supramunicipal

 • Consell General del Consorci urbanístic per al desenvolupament del Sector d’Urbanització prioritària de Mas Lluí de Sant Feliu de Llobregat.
 • Membre del Comitè Executiu de la Federació de Municipis de Catalunya.
 • President de la Comissió d’Urbanisme i Mobilitat de la Federació de Municipis de Catalunya.
 • Membre de la Junta de Govern i del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 • Vicepresident de l’Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
 • Membre de la Junta General del Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
 • Membre del Consell General de l'Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.
 • Membre del Consell General del Consorci de Comunicació Local.
 • Membre del Consejo Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias.
 • Membre de la Comisión de Cooperación al Desarrollo de la Federación Española de Municipios y Provincias.
 • President al Consell Escolar Municipal de la ciutat (en representació del grup municipal ICV-EUiA-E)
 • Membre del Consorci per a la Gestió de la Televisió digital local pública del "Baix Llobregat Centre" de la demarcació Territorial de Cornellà de Llobregat.
 • Membre de la Junta de la Fundació Utopia i d'Estudis Socials del Baix Llobregat.
 • Membre del Consell General de l'Associació Pla Estratègic de Barcelona.
 • Membre de l'Associació Red Innpulso (ARINN)
 • Membre de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias.
 • Membre del Consell General de la Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL)
 • President del Consell Agrari Local
 • Membre de la Comissió Executiva de la Xarxa Catalana d’alcades i alcaldesses per la Pau
Salta a la part superior