Consistori 2015-2019

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
30/03/2023 12:25:49

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Consistori 2015-2019

Retribucions dels regidors i regidores (2011-2015)

De conformitat amb el que disposa l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en el que es reconeix als membres de les Corporacions Locals el dret a percebre retribucions per l'exercici dels seus càrrecs, quan s’exerceixin en règim de dedicació exclusiva o dedicació parcial, i a ser donats d'alta en el Règim General de la Seguretat Social, així com també respecte dels regidors i regidores que no exerceixen els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva, ni dedicació parcial a percebre assistències i indemnitzacions en la quantia que acordi el Ple, i tenint com a referència uns criteris orientatius per establir les retribucions dels càrrecs electes locals als ajuntaments de Catalunya que han elaborat la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis, el Ple de l'Ajuntament de 30 de juny de 2011, va fixar els sous, indemnitzacions i assignacions següents (1):

 • Sou de l'alcalde 3.941,28 euros bruts mensuals, per 14 pagues, amb dedicació exclusiva.
 • Sous dels regidors i regidores amb dedicació exclusiva (el número màxim serà de set inclòs l’alcalde):
  • per als tinents i tinentes d'alcaldia 3.512,84 euros bruts mensuals,
  • per als regidors i regidores 3.238, 76 euros bruts mensuals per 14 pagues.
 • Sous per als regidors i regidores amb dedicacions parcials per les tasques a realitzar en el seu càrrec (amb un màxim de tres):
  • si la dedicació és la de 2/3 parts 2.159,17 euros bruts mensuals, per 14 pagues,
  • si és 2/5 parts 1.295,50 euros bruts mensuals per 14 pagues.
 • Indemnització per a cadascun dels portaveus dels grups municipals 436,05 euros nets mensuals, per 14 mensualitats. Aquesta indemnització és incompatible amb la percepció de retribucions per dedicació exclusiva o parcial.
 • Assignacions (2) per als regidors i regidores, que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial, per assistència efectiva per sessió:
  • Ple Municipal, 242,25 euros.
  • Junta de Govern Local de 184,11 euros.  
  • Comissions Informatives de 116,28 euros

(1) Any 2012: congelat i renúncia voluntària a la paga de Nadal. Any 2013: congelat. Any 2014: congelat. Any 2015: congelat.

(2) Aquestes assignacions són compatibles amb la percepció de la indemnització com a portaveu. L'assignació per assistència a les comissions informatives serà percebuda pels regidors/es que actuïn com a substituts del titular.

Podeu consultar les retribucions del període de govern de desembre 2010 a juny de 2011

Salta a la part superior