Consistori 2015-2019

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
28/03/2023 11:05:10

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Consistori 2015-2019

Sous i assignacions a regidors i regidores (2015-2019)

El Ple de l'Ajuntament de 16 de juliol de 2015, va fixar els sous, indemnitzacions i assignacions de l'alcalde, tinents i tinentes d'alcaldia i regidors i regidores del consistori que, a data de l'1 de gener de 2018, són els següents: 

Logotip del grup municipal ICV-EUiA  Sr. Jordi San José i Buenaventura

Sr. Jordi San José Buenaventura

Sou: 3.978,39 euros bruts amb dedicació exclusiva (14 pagues). 
55.697,46 euros bruts anuals.

Logotip del grup municipal ICV-EUiA  Sra. Lidia Munoz Cáceres

Sra. Lídia Muñoz Cáceres

Sou: 3.580,55 euros bruts amb dedicació exclusiva (14 pagues). 
50.127,07 euros bruts anuals.

Logotip del grup municipal PSC  Sra. Lourdes Borrell Moreno

Sra. Lourdes Borrell Moreno

Sou: 3.580,55 euros bruts amb dedicació exclusiva (14 pagues). 
50.127,07 euros bruts anuals.

Logotip del grup municipal ICV-EUiA  Sr. Manel Martínez Díaz

Sr. Manel Martínez Díaz

Sou: 3.580,55 euros bruts amb dedicació exclusiva (14 pagues). 
50.127,07 euros bruts anuals.

Logotip del grup municipal PSC  Sr. Josep Maria Rané Blasco

Sr. Josep Maria Rañé Blasco

Sou: 3.580,55 euros bruts amb dedicació exclusiva (14 pagues). 
50.127,07 euros bruts anuals.

Logotip del grup municipal ICV-EUiA  Sra. Mireia Aldana Llorens

Sra. Mireia Aldana Llorens

Sou: 3.300,02 euros bruts amb dedicació exclusiva (14 pagues). 
46.200,28 euros bruts anuals.

Logotip del grup municipal ICV-EUiA  Sr. Manuel Leiva Velázquez

Sr. Manuel Leiva Velázquez

Sou: 3.300,02 euros bruts amb dedicació exclusiva (14 pagues).
46.200,28 euros bruts anuals.

Logotip del grup municipal ICV-EUiA  Sra. Noèlia Fontana Cànovas

Sra. Noèlia Fontana Cànovas

 

Logotip del grup municipal PSC  Sr. Javier Molina Flores

Sr. Javier Molina Flores

Assignació*: 1.525,10 euros bruts per assistència ordinària al Ple, 1 junta de portaveu, 4 juntes de govern i 1 comissió informativa (per 11 mesos). 
16.776,10 euros bruts anuals.

Logotip del grup municipal PSC  Sra. Margarita Llongueras Vallés

Sra. Margarita Llongueras Vallés

Sou:  3.235 euros bruts mensuals amb dedicació exclusiva  (14 pagues).
45.290 euros bruts anuals.

 
Logotip del grup municipal ERC  Sr. Oriol Bossa i Pradas

Sr. Oriol Bossa i Pradas

* Dedicació parcial de 673,27 euros bruts mensuals, per 14 pagues, per una dedicació mínima equivalent a 1/5 part de la jornada de regidor amb dedicació exclusiva.
9.425,78 euros bruts anuals.

Logotip del grup municipal ERC  Sr. Bernat Dausa i Amigó

Sr. Bernat Dausà i Amigó

Assignació**: 358,55 euros bruts per assistència ordinària al Ple i 1 comissió informativa (per 11 mesos).
3.944,05 euros bruts anuals.

Logotip del grup municipal ERC  Sra. Judith Espert i Peman

Sra. Judit Espert i Pemán

Assignació**: 358,55 euros bruts per assistència ordinària al Ple i 1 comissió informativa (per 11 mesos).
3.944,05 euros bruts anuals.

Logotip del grup municipal C's  Sr. Raúl Simon Alba Molina

Sr. Raúl Simón Alba Molina

Assignació**: 797,90 euros bruts per assistència ordinària al Ple, junta de portaveu 1 comissió informativa (per 11 mesos).
8.776,90 euros bruts anuals.

Logotip del grup municipal C's  Sra. Maria del Carmen Bravo Oliver

Sra. María del Carmen Bravo Oliver

Assignació**: 474,70 euros bruts per assistència ordinària al Ple i a 2 comissions informatives (per 11 mesos).
5.221,70 euros bruts anuals.

Logotip del grup municipal PDeCAT  Sra. Rosa María Martí Jodar

Sra. Rosa Maria Martí­ Jodar

Assignació**: 914,05 euros bruts per assistència ordinària al Ple, Junta de portaveus i a 2 comissions informatives (per 11 mesos).
10.054,55 euros bruts anuals.

Logotip del grup municipal PDeCAT  Sr. Manel Carrión Ribas

Sr. Manel Carrion Ribas

Assignació*: 358,55 euros bruts per assistència ordinària al Ple i 1 comissió informativa (per 11 mesos).
3.944,05 euros bruts anuals.

Logotip del grup municipal CC Veins  Sr. Silvestre Gilaberte Herranz

Sr. Silvestre Gilaberte Herranz

Assignació**: 797,90 euros bruts per assistència ordinària al Ple, junta de portaveu 1 comissió informativa (per 11 mesos).
8.776,90 euros bruts anuals.

Logotip del grup municipal CC Veins  Sr. Jordi Sospedra Roca

Sr. Jordi Sospedra Roca

Assignació**: 474,70 euros bruts per assistència ordinària al Ple i a 2 comissions informatives (per 11 mesos).
5.221,70 euros bruts anuals.

Logotip del grup municipal PP  Sra. Elisabet Ortega Robles

Sra. Elisabet Ortega Robles

Assignació**: 1.030,20 euros bruts per assistència ordinària al Ple, a Junta de portaveus i a 3 comissions informatives (per 11 mesos).
11.332,20 euros bruts anuals.

Sr. Luis Serrano Cuadra

Sr. Luis Serrano Cuadra

Assignació**: 590,85 euros bruts per assistència ordinària al Ple i a 3 comissions informatives (per 11 mesos).
6.499,35 euros anuals.

* Els portaveus de l’oposició poden triar entre les indemnitzacions per assistències les quals s’especifiquen en cada cas o per una dedicació parcial de 666,60 euros bruts mensuals, per 14 pagues, per una dedicació mínima equivalent a 1/5 part de la jornada de regidor amb dedicació exclusiva.

** Les assignacions per als regidors i regidores que no tenen dedicació exclusiva ni dedicació parcial, s’abonen per assistència efectiva a cada una de les sessions dels òrgans col·legiats. L’import anual de les assignacions que consta per a cada un d’aquests regidors i regidores és una estimació de la percepció bruta anual en cas d’assistència a totes les sessions dels òrgans col·legiats als que pertanyen. L’import de les assignacions a percebre per assistències el determina el Ple de l’Ajuntament, i actualment aquest l’import per a cada una de les assistències és:

  • Ple Municipal: 242,40 euros. No es percebran gratificacions per assistència a plens extraordinaris motivats per la convocatòria de processos electorals.
  • Junta de Govern Local: 181,80 euros.  
  • Comissions Informatives: 116,15 euros. Podrà ser percebuda pels regidors/es que actuïn com a substituts del titular.
  • Junta de portaveus: 439,35 euros. Aquestes assignacions són compatibles amb la percepció de la indemnització com a portaveu.
  • No es percebran gratificacions per assistències a òrgans col·legiats d'aprovació d'actes de finalització de mandat.

Normativa d'aplicació:

  • L'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en el que es reconeix als membres de les Corporacions Locals el dret a percebre retribucions per l'exercici dels seus càrrecs, quan s’exerceixin en règim de dedicació exclusiva o dedicació parcial, i a ser donats d'alta en el Règim General de la Seguretat Social, així com també respecte dels regidors i regidores que no exerceixen els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva, ni dedicació parcial a percebre assistències i indemnitzacions en la quantia que acordi el Ple.
  • La disposició addicional norantena de la Llei 22/2015 de 23 de desembre de Pressupostos generals de l'Estat, que estableix el lí­mit màxim total que poden percebre els membres de les corporacions locals per tots els conceptes retributius i assistències.
  • L'article 15.1 del IX Pacte de Condicions Conveni col·lectiu de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat que diu que els funcionaris que es trobin en la situació de serveis especials a aquest ajuntament, percebran els triennis que tinguin reconeguts segons l'article 88.2 del Decret legislatiu 1/1997 de 31 d'octubre. Això serà extensible al personal laboral fix quan es trobi a la situació que dictamini la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim Electoral General d'acord amb el seu nomenament com a regidor o regidora d'aquest Ajuntament.
Salta a la part superior