Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action

L'Ajuntament - Pressupostos municipals

Pressupost 2020

Modificacions de crèdit

Modificacions de crèdits de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat durant l’exercici 2020 d'acord amb el que disposa l'article 169 i 179.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals:

No s'ha trobat cap coincidència.