Ampliació notícia

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
29/03/2023 05:01:46

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Comunicació

Instància, formulari de danys i perjudicis, i informació complementària 

Les dades demanades en aquest formulari, relatives als conceptes indemnitzatoris contemplats a l’article 34 del RD Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19; hauran d’acreditar-se fefaentment en quant a la seva realitat, efectivitat i quantia.

En cas de que aquesta acreditació no sigui possible al moment de presentació de la instància, l’acreditació es podrà substituir per una declaració responsable. En tots els casos les dades estaran subjectes a posteriors comprovacions.

Per poder tenir dret a aquesta indemnització els proveïdors afectats, hauran de presentar al registre d’entrada telemàtic la sol·licitud del formulari que trobareu als documents anexos al final d’aquesta pàgina, i que cal omplir i presentar telemàticament. 

Un con registrat, l’Ajuntament en el termini de 5 dies apreciarà la impossibilitat d’executar el contracte per la situació d’emergència i iniciarà el tràmit pel pagament corresponent. En el cas que es tracti de contractes “continuats”, els pagaments es realitzaran setmanalment i només serà necessari que es comuniqui qualsevol variació en les condicions informades, mentre duri l’estat d’emergència.

Els concessionaris no es podran beneficiar d’aquestes indemnitzacions en el cas que s’acomiadi a treballadors/es o s’apliqui un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO). 

Per contra, els concessionaris que apliquin Expedients de Regulació Temporals (ERTO) totals i parcials, podran beneficiar-se de les ajudes generals però no per les despeses salarials que efectivament no hagin abonat al personal adscrit al contracte, durant el període de suspensió. 

Els proveïdors tenen dret a presentar qualsevol altra reclamació o indemnització amb motiu d’aquesta situació. En el cas dels conceptes per danys i perjudicis subjectes a indemnització, aquests seran els següents:

  1. Les despeses salarials que efectivament s’hagin abonat al personal adscrit al contracte, durant el període de suspensió, sempre que no s’hagin aplicat expedients de regulació d’ocupació ni cap acomiadament durant aquest període.
  2. Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al període de suspensió.
  3. Les despeses de lloguer o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips relatius al període de suspensió, adscrits directament a l’execució del contracte; sempre que s’acrediti que aquests mitjans no van poder ser utilitzats per altres finalitats durant la suspensió del contracte.
  4. Les despeses de pòlisses d’assegurança previstes en el plec de clàusules i vinculades a l’objecte del contracte que s’hagi subscrit i estigui vigents en el moment de la suspensió; i de l'import corresponent a un 3% del preu de les prestacions que s'haurien d'haver executat durant el període de la suspensió. 

A tal efecte, s’haurà de presentar en el termini més breu possible, una sol·licitud a l’Ajuntament, via registre d’entrada telemàtic, on s’hi descrigui el següent:

  • A. Les raons per les quals l’execució del contracte ha esdevingut impossible.
  • B. El personal, les dependències, els vehicles, la maquinària, les instal·lacions i els equips adscrits a l’execució del contracte en aquell moment.
  • C. Els motius que impossibiliten la utilització pel contractista, d’aquests mitjans en un altre contracte.

Documents relacionats:

Salta a la part superior