Soterrament

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
29/03/2023 05:43:31

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Soterrament
Aquest tren només passa una vegada a la vida

Informe tècnic de resultats de la Consulta popular no referendària sobre el nou espai de centralitat urbana, resultant del soterrament de les vies del tren; i sobre la preservació de la memòria de l’estació original

Antecedents

En data 4 de març del 2019 es va dictaminar, mitjançant acord favorable adoptat per la Ponència de Soterrament i aprovar mitjançant acord de JGL de data 10 d’abril de 2019 les bases del concurs internacional de projectes per al nou espai de centralitat urbana, resultant del soterrament de les vies del ferrocarril a Sant  Feliu de Llobregat. En data 27 d’abril de 2019 es va iniciar el termini per la presentació de projectes, que va finalitzar en data 11 de juny de 2019. 

La Fase 3 de l’esmentat concurs preveia una consulta popular no referendària sobre els 3 projectes finalistes seleccionats pel jurat d’experts, per tal d’escollir la proposta guanyadora, dins del procés de licitació convocat. Aquesta votació culminaria el procés de participació vinculat a la transformació urbana de l’espai alliberat per les vies.

El Ple municipal de Juliol de 2019 va aprovar un acord per la convocatòria d’una consulta popular relacionada amb aquesta Licitació, que va quedar sense efecte en no formalitzar-se el decret de convocatòria corresponent i previst en el  Reglament de participació i col·laboració municipal. 
Com a causa de la pandèmia produïda per la COVID-19, l’inici efectiu de les obres de Soterrament de les vies per part d’ADIF va sofrir un retard considerable en el calendari, havent-se signat l’acta de replanteig de les mateixes el 21 de Juny de 2021. Els membres de la Ponència de Soterrament havien sol·licitat en diverses ocasions la possibilitat d’endarrerir la celebració de la consulta popular vinculada al concurs internacional, un cop ADIF hagués procedit a l’inici efectiu de les obres.

El Ple municipal, en sessió celebrada en data 29 de juliol del 2021, va expressar la voluntat política d’iniciar el procés de consulta popular no referendària per tal que la ciutadania de Sant Feliu de Llobregat pogués exercir el seu dret a decidir el projecte per al nou espai de centralitat urbana, resultant del soterrament de les vies del ferrocarril, així com la forma de preservació de la memòria de l’estació original.

El Decret de Convocatòria de la consulta popular es va signar en data 22 de setembre, i posteriorment, en data 28 de setembre, fou publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tal i com ho estableix l’article 12.2 de la llei de consultes populars.

Un cop efectuat aquest tràmit i celebrada la consulta, el Jurat d’experts nomenaria la proposta  guanyadora, el segon i tercer premi, d’acord amb les funcions que li son atribuïdes en les bases del concurs internacional de projectes.

En el mateix sentit, la clàusula 10 de les bases reguladores del concurs de projectes determina  que s’estableix un mínim de participació ciutadana de 100 ciutadans/anes, essent que almenys una quarta part d’aquests hauran de ser persones que resideixin  en algun dels barris afectats per les obres de soterrament. En la mateixa clàusula es determina que la pregunta  que es sotmetrà a consulta ciutadana de forma orientativa amb el següent redactat: ”Segons  el seu criteri, quin dels següents projectes considera més adequat per al nou espai de centralitat urbana resultant del soterrament del ferrocarril a Sant Feliu de Llobregat”.

Marc normatiu

Tenint en compte la normativa d’aplicació a les consultes populars no referendàries,  i en concret l’article 92 de la Constitució Espanyola, l’article 122 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Llei 10/2014, de 26 de setembre,  de consultes populars no referendàries, el Decret 148/2019, de 26 de juny, de nomenament dels membres de la Comissió de Control de les Consultes Populars no Referendàries i el Reglament de Participació municipal i col·laboració de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, essent que l’objecte de la consulta popular no referendària no pot versar sobre matèria vinculada a Hisenda, l’Ajuntament ha de tenir competència en l’àmbit material sobre el qual es realitza la consulta i el resultat no pot ser vinculant, en el sentit que no pot generar obligacions jurídiques per l’administració, en cas contrari cal l’autorització del Consell de Ministres.

Sent que en el present cas la consulta s’efectua en el marc d’un procediment licitatori, un concurs de projectes regulat en la normativa contractual (llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector públic, articles 183-187) i que descansa en criteris eminentment tècnics, no obstant, un cop el Jurat d’experts seleccioni els tres finalistes, mitjançant consulta popular i de conformitat amb les bases reguladores del concurs, la ciutadania cridada a votar s’ha pogut pronunciar sobre la seva preferència envers les tres propostes prèviament seleccionades pel Jurat d’experts.

Vist l’article 18 de la  Llei de Bases del Règim local i, en termes similars, l'article 43 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya (TRLMC) recull com a drets dels veïns, entre altres: “b) Participar en la gestió municipal d'acord amb el que es disposa en les lleis i, si escau, quan la col·laboració amb caràcter voluntari dels veïns sigui interessada pels òrgans de govern i administració municipal.(...) f) Demanar la consulta popular en els termes previstos en la llei”. La iniciativa d’aquesta consulta és institucional, d’acord amb l’art. 11 del Reglament de Participació ciutadana i col·laboració de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, en el marc d’un procés licitatori contractual.

Essent que l’article 69.1 de la  Llei de Bases del Règim local  (i, en termes similars, l'article 154 del TRLMC) preveu que “les Corporacions locals facilitaran la més àmplia informació sobre la seva activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida local”.

Vist l'article 70.bis de la Llei de Bases de règim local, afegeix, als efectes que ara interessen, que: “1. Els ajuntaments hauran d'establir i regular en normes de caràcter orgànic procediments i òrgans adequats per a l'efectiva participació dels veïns en els assumptes de la vida pública local, tant en l'àmbit del municipi en el seu conjunt com en el dels districtes, en el cas que existeixin en el municipi aquestes divisions territorials. (...) 3. Així mateix, les entitats locals i, especialment, els municipis, hauran d'impulsar la utilització interactiva de les tecnologies de la informació i la comunicació per a facilitar la participació i la comunicació amb els veïns, per a la presentació de documents i per a la realització de tràmits administratius, d'enquestes i, si escau, de consultes ciutadanes”. Per la seva banda, l'article 71 de la Llei de Bases de Règim local es refereix expressament a les consultes populars en els següents termes: "De conformitat amb la legislació de l'Estat i de la Comunitat Autònoma, quan aquesta tingui competència estatutàriament atribuïda per a això, els Alcaldes, previ acord per majoria absoluta del Ple i autorització del Govern de la Nació, podran sotmetre a consulta popular aquells assumptes de la competència pròpia municipal i de caràcter local que siguin d'especial rellevància per als interessos dels veïns, amb excepció dels relatius a la Hisenda local".

Atès que  l’urbanisme és una matèria competencial multinivell (Estat, CCAA i ens locals)  ens trobem en una matèria amb incidència competència municipal, en relació amb el disseny de la ciutat i planejament municipal,  de conformitat a l’establert en els articles 25.2.A) de la LBRL i concordants del TRLMC, sent que les corporacions locals són les competents per definir els objectius polítics inherents a les polítiques urbanístiques, encarregades de redactar el planejament municipal, aprovar els instruments de desenvolupament d’aquest i assumir en el seu cas la gestió pública entre altres aspectes.

Atès que la Llei 10/2014, de consultes populars no referendàries és d’aplicació als ens locals sense perjudici que els seus continguts puguin ser desplegats per les normes d’organització i funcionament dels mateixos ens locals, com és el cas de l’Ajuntament de Sant Feliu de  Llobregat que va aprovar mitjançant  acord  plenari de data 31 de maig de 2018 el Reglament de Participació i col·laboració ciutadana.

S’entén per consulta popular no referendària la convocatòria realitzada per l’Ajuntament adreçada al conjunt de les persones majors de 16 anys residents al municipi, ja sigui a títol individual o com a membres d’un determinat col·lectiu, perquè manifestin la seva opinió, mitjançant votació, sobre una determinada actuació, decisió o política pública, de la competència pròpia del municipi i de caràcter local que siguin d’especial transcendència per als interessos dels veïns i veïnes. Tenen caràcter local els assumptes sobre els quals no preval un interès supramunicipal.

Vist l’article 6 i 7 de la Llei 10/14 en relació amb el Registre públic de consultes no referendàries de la Generalitat de Catalunya, essent l’instrument  per canalitzar la consulta. La Llei 10/2014 estableix que el cos electoral en aquest tipus de consultes populars està format per les persones incloses en el Registre de participació en consultes populars no referendàries. Aquest Registre, segons el precepte esmentat, integra la informació personal del Registre de població de Catalunya (articles 47 i següents de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya), del Registre de catalans residents en l'exterior (Decret 71/2014, de 27 de maig, pel qual es crea el Registre de catalans residents en l'exterior i s'estableixen els requisits i el procediment d'inscripció) i altres instruments registrals que acreditin la condició de persona legitimada. 

Atès que en data 7 de juliol de 2021 es contacta amb la Comissió de Control de les Consultes Populars no Referendàries de la Generalitat de Catalunya per sol·licitar accés al Registre de de participació en consultes populars no referendàries; i aquesta informa que no ha estat creat encara.

Vist que la Comissió de Control estableix que haurà de ser, doncs, la pròpia administració municipal qui marqui el col·lectiu cridat a participar-hi.
Tenint en compte la necessitat de conformar el cens electoral per tal de dur a terme la consulta, no referendària sectorial, en aplicació de l’art. 15 del Reglament de Participació ciutadana i col·laboració de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, es procedirà a accedir a les dades del padró municipal d’habitants amb la finalitat de posar en coneixement dels veïns i veïnes, el procés de participació ciutadana amb la consulta a efectuar, en aquesta línia, s’ha pronunciat l’Autoritat de protecció de dades 39/2018 de data 5 de juliol de 2018.

En aquest sentit, el Decret de convocatòria va establir que serien els majors de 16 anys empadronats a Sant Feliu de Llobregat en data 31 d’agost els que formarien part del cens.

Vist l’article 19 i 20 de la Llei 10/14 en relació amb les Meses de consulta que resulta aplicable supletòriament.

Sistema de garanties

D’acord amb l’article 13 de la llei de consultes, el sistema de garanties està integrat per la Comissió de Control, les comissions de seguiment i les meses de consulta.

Comissió de Control

La Comissió de Control té la composició i el règim previstos en l’article 14 de la Llei 10/2014 de 26 de setembre, sense perjudici del que estableix la disposició transitòria segona del dit text legal.

L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat ha estat en contacte directe amb la Comissió de Control al llarg del procés de planificació i desenvolupament de la Consulta, als efectes d’establir criteris interpretatius normatius i com a suport a l’òrgan convocant, tal i com ho estableix l’article 15.1 c) i e) de la llei de consultes.

En data 23 de setembre la Comissió de Control fou notificada formalment de la convocatòria de la consulta d’acord amb el que se’n desprèn dels articles 12 i 14 de la llei de consultes populars.

Comissió de Seguiment

Per a la Consulta del Soterrament s’ha constituït una única Comissió de Seguiment amb les funcions que estableix l’article 16.1 de la Llei 10/2014.

D’acord amb l’article 17.2 del Reglament de Participació Ciutadana i Col·laboració de Sant Feliu de Llobregat, i reunint els requisits establerts al seu article 17.4, la Comissió havia d’estar integrada per un mínim de 5 persones, nomenades per acord del Ple Municipal amb majoria absoluta dels seus membres, considerant el criteri de distribució següent:

 • 1 persona designada per cada grup municipal.
 • 4 membres dels diferents consells sectorials.

 La comissió es podia dotar del suport de personal tècnic municipal que es considerés necessari, amb veu però sense vot.

Així, els membres designats en sessió plenària de data 29 de juliol del 2021, foren els següents:

Persones proposades per cada grup municipal

 • José Luis Haro Garcia (Partit Socialista de Catalunya)
 • Jordi San José Buenaventura (Sant Feliu en Comú Podem)
 • Jordi Bigas Sagristà (Esquerra Republicana de Catalunya)
 • Ricard Viadero Royo (Tots Som Sant Feliu)
 • Juan Antonio Vázquez Cortado (Veïns per Sant Feliu de Llobregat)

Persones proposades dels Consells Sectorials

 • Consell Municipal de Dones: Maria Victoria Abreu Fernandez
 • Consell Municipal de Cultura: Francesc Moliner Joaquin
 • Consell Municipal de Solidaritat: Xavier Sanchez Santos
 • Consell Assessor d’Urbanisme: Maite Ruf Almirall

En sessió plenària de data 30 de setembre es va designar com a nou membre de la comissió a en Francisco Javier Nuin Goñi, designat en representació del Consell Municipal de Solidaritat i en el lloc de l’anterior membre, en Xavier Sanchez Santos.
La Comissió de Seguiment s’ha reunit al llarg del desenvolupament de la consulta, en les dates 9 de setembre, 15 de setembre,16 i 28 d’octubre, 21 i 22 de novembre.

En aquestes sessions la Comissió de Seguiment a exercit llurs funcions establertes a l’article 17 de la llei de consultes, finalitzant, en data 21 i 22 de novembre, amb el recompte i aixecament d’acta dels resultats de la Consulta.

Meses de consulta

En data 16 d’octubre l’òrgan convocant, amb la presència de la Comissió de Seguiment, va realitzar un sorteig públic d’entre les persones majors d’edat del cens. En el mateix sorteig en què es van designar el president i els dos gestors de cada mesa de consulta, es van designar també dos suplents per a cada gestor, i dos per a cada president de mesa, tal i com estableix l’article 19.5 de la llei de consultes.

Així mateix, es va preveure un llistat de suplents integrat per ciutadania de Sant Feliu de Llobregat que voluntàriament sol·licités formar part de les meses de consulta en el termini establert entre 28 de setembre i el 25 d’octubre. Com que es van presentar més persones voluntàries que vacants existents, es van elegir per sorteig públic de data 28 d’octubre, en presència de la Comissió de Seguiment, els suplents que cobririen cada vacant existent, tal i com ho estableix l’article 4.4 de l’Annex I de les regles específiques de la Consulta, del Decret de Convocatòria.
En data 28 d’octubre la Comissió de Seguiment va establir la llista definitiva de les persones integrants de les meses, havent resolt les reclamacions i renúncies rebudes en el termini establert.

Així, durant la jornada de votació presencial electrònica, de data 21 de novembre, es van constituir amb èxit les 10 meses de consulta distribuïdes en els 10 centres de votació de la consulta, amb un president i dos gestors en cadascuna, tal i com ho certifiquen les 10 actes de constitució de les meses, i l’acta de tancament de la jornada, signada per la Comissió de Seguiment el mateix 21 de novembre a les 20 hores.

Principis generals que han presidit la Consulta del Soterrament

D’acord amb l’article 2 de la llei de consultes, la Consulta del Soterrament, celebrada per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, s’ha regit pels principis de transparència, publicitat, claredat, accés a la informació, neutralitat institucional, primacia de l’interès col·lectiu, pluralisme, igualtat i no-discriminació, inclusió, protecció de les dades de caràcter personal i retiment de comptes.

D’això se’n desprèn la obligació d’aquesta administració de garantir els drets i garanties dels subjectes legitimats per a participar en el procés de participació, mitjançant les fases d’informació, deliberació, valoració de propostes, avaluació i retiment de comptes.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Feliu va desplegar la fase d’informació i deliberació, durant el període d’entre el 28 de setembre i el 7 de novembre, amb accions a la via pública i sessions obertes a la ciutadania en diferents equipaments públics amb els objectius principals de:

 • Proporcionar informació homogènia, rigorosa i neutre
 • Informar al màxim nombre de persones i col·lectius de la societat de Sant Feliu mitjançant diferents accions, diferents horaris i diferents localitzacions.
 • Aconseguir un impacte quantitatiu però també qualitatiu
 • Minimitzar l’escletxa digital

Pel que fa a la fase de votacions, en el període del 8 al 21 de novembre també es van desenvolupar més de 15 activitats per garantir la valoració de les propostes per part de la ciutadania amb un criteri tècnic i format, i l’accés a la informació de forma clara i senzilla, però també tècnica i acurada.

A més de les activitats dutes a terme, en tot moment hi ha hagut un canal de comunicació directe entre la ciutadania i l’administració, amb un correu electrònic per resoldre dubtes més acurats envers els projectes en concret i les obres del soterrament en general.
Pel que fa a la neutralitat institucional i primacia de l’interès col·lectiu, aquest Ajuntament ha desenvolupat durant el procés de la consulta uns sistemes de difusió i comunicació institucional purament objectius, evitant tot tipus d’expressions, paraules o idees que poguessin transmetre una subjectivitat des de l’administració.

En aquest sentit, la Comissió de Seguiment n’ha fet un estudi exhaustiu i molt proper, tenint l’Ajuntament en tot moment la seva validació prèvia pel que fa a tots els materials de difusió que s’han traslladat a la ciutadania (informació al web municipal, butlletí municipal, manual de votacions, etc.); d’acord amb el que estableixen els article 16 i 17 de la llei de consultes, l’article 17 del Reglament de Participació Ciutadana i Col·laboració; i l’article 3 de l’Annex I de les regles específiques de la Consulta, del Decret de Convocatòria.

Procés participatiu de la Consulta

Amb l’objecte de garantir l’adequada difusió del procés de la consulta tenint en compte els principis de pluralisme, igualtat i no-discriminació i inclusió, s’han desenvolupat les següents accions participatives:

Pel que fa a les activitats de la Fase PRE consulta:

Activitats en el marc de la Festa de Tardor

Accions difusores amb les informadores en els següents dies i hores:

 • Dissabte 9 a les 11 hores a la pista de lleure: Jocs infantils.
 • Dilluns 11 a les 11.30 hores a la pista de lleure: Festa de les aigües
 • Dilluns 11 a les 17 hores als Jardins del Palau: Jocs infantils
 • Dimarts 12 a partir de les 11 hores a la Plaça de la Vila

Acte de la Festa del Soterrament

Acte de celebració col·lectiva d'aquesta fita històrica per a Sant Feliu, que fou el punt de partida de la consulta ciutadana i que va comptar amb els màxims representants d'algunes de les institucions implicades en el soterrament de les vies. En aquest acte es va fer la descoberta de les propostes de la Consulta del soterrament, on la ciutadania va conèixer per primer cop tant les propostes d'urbanització com les opcions per preservar la memòria de l'estació. 

 • 2 d’octubre a les 17.30 hores a l’antic camp de futbol, al costat del Complex Municipal

Passejades urbanes

 • Passejada explicativa dels tres projectes de la consulta del soterrament i de la pregunta de l’estació: 16 octubre a les 11.00 hores
 • Passejada explicativa dels tres projectes de la consulta del soterrament i de la pregunta de l’estació: 26 octubre a les 17.30 hores
 • Passejada explicativa dels tres projectes de la consulta del soterrament i de la pregunta de l’estació, adreçada al col·lectiu gent gran: 3 novembre a les 11.00 hores
 • Passejada familiar explicativa dels tres projectes de la consulta del soterrament i de la pregunta de l’estació: 5 novembre a les 17.30 hores

Sessions participatives

 • Sessió/ dinàmica per a comprendre millor les preguntes i respostes de la consulta, els terminis de la consulta i la forma de vot, adreçada a tota la ciutadania: 15 octubre a les 18.00 hores Al Casal de Joves.
 • Sessió/ dinàmica per a comprendre millor les preguntes i respostes de la consulta, els terminis de la consulta i la forma de vot, adreçada a tots els Consells Sectorials: 20 octubre a les 18.00 hores al Centre Cívic Tovalloles.

Així doncs, pel que fa a la fase PRE consulta, en números:

 • Sessió Casal Joves: 15 persones
 • Sessió Tovalloles: 50 persones
 • Passejada 1: 26 persones
 • Passejada 2: 27 persones
 • Passejada 3: 25 persones
 • Passejada 4: 22 persones apuntades
 • Total impacte: 165 persones ateses en aquesta primera Fase

Pel que fa a la fase Consulta:

Jornada d'inici de la consulta

 • 8 de novembre. Activitat festiva infantil a la Plaça de la Salut, a partir de les 17.30 hores i punt informatiu i de suport al vot.
 • Quizz “Qui sap més de la Consulta?”. Activitat lúdica tipus Quizz en format streaming, a partir de les 21.45 hores.

Accions a la via pública

 • 8 de novembre a Plaça de la Salut a les 17.30
 • 13 de novembre a Plaça de la Biblioteca de 10.30 a 13.30 h
 • 17 de novembre a Plaça de la Salut de 16.30 a 19.30h.
 • 18 de novembre Plaça de Can Maginàs de 16.30 a 18.30
 • 20 de novembre a Plaça de la Vila de 10.30 a 13.30 h

El repartiment d’indrets va respondre a les localitzacions més freqüentades per la ciutadania, i a una distribució per barris, intentant tenir presència a tot arreu.

Sessió al Casal de la gent gran

 • 16 de novembre a les 17.30h al Casal de la Gent Gran.

Sessions als centres cívics

 • Dimecres 10 de novembre de 17.30 a 19 h a la Sala Ibèria,
 • Divendres 12 de novembre de 17.30 a 19 h al Centre Cívic Mas Lluí
 • Dilluns 15 de novembre de 17.30 a 19 h al Centre de barri Falguera
 • Divendres 19 de novembre de 17.30 a 19 h al Centre Cívic Roses

Sessions virtuals

 • Dijous 11 de novembre Zoom a les 18.00 h.
 • Divendres 19 de novembre Zoom a les 13 h.

Jornada de votació presencial

 • 21 de novembre. Cercavila amb un itinerari pels 10 equipaments de vot. A partir de les 11.30 hores.

Informadores a peu de carrer

Les informadores han tingut també un paper de visibilitat i difusió de la consulta al llarg de les dues fases. Durant el mes de novembre, quatre informadores a peu de carrer s’han repartit pels diferents indrets de la ciutat:

 • Sortida escoles
 • Mercat marxant
 • Zones més afectades pel soterrament
 • Els 10 equipaments de vot on es trobaven els tòtems
 • Actes i esdeveniments a la via pública
 • Sortides activitats esportives
 • Altres punts d’especial concurrència

Sessions als centres educatius

 • Aula Sant Feliu – 9 de novembre
 • Institut Martí Dot – 11 novembre
 • Escola Mestral – 12 de novembre
 • Col·legi Verge de la Salut – 12 i 19 de novembre
 • Col·legi Bon Salvador - 16 de novembre
 • Institut Olorda – 17 de novembre
 • Escola d‘Adults – 18 novembre

Així doncs, pel que fa a la fase consulta, en números:

 • 6 punts informatius a la via pública: 440
 • Dinamitzacions al vot als centres educatius: 420
 • Sessions informatives i de suport al vot als centres cívics: 40
 • Sessions virtuals per Zoom: 5
 • Quizz “Qui sap més del soterrament?”: 60 concursants i 254 reproduccions en directe, més les 400 reproduccions a Youtube.

Actes administratius associats

 • Moció de la Ponència Unitària de Soterrament sobre la celebració d'una consulta popular en relació a la Fase 3 del concurs internacional de projectes per al nou espai de centralitat urbana resultant del soterrament de les vies del ferrocarril a Sant Feliu de Llobregat. Expedient G1672019000001
 • Proposta d'acord sobre la celebració d'una consulta popular en relació a la Fase 3 del Concurs internacional de projectes per al nou espai de centralitat urbana resultant del soterrament de les vies del ferrocarril a Sant Feliu de Llobregat. Expedient G1672021000001
 • Proposta d'acord sobre la celebració d'una consulta popular en relació la preservació de la memòria l'Estació, afectada pel soterrament de les vies del ferrocarril a Sant Feliu de Llobregat. Expedient G1672021000002
 • Proposta d’acord per designar un nou membre de la Comissió de Seguiment de la consulta, en representació del Consell Solidari, per renúncia de l'anterior. Expedients G1672021000003 i G1672021000004
 • Convocatòria del procés de participació ciutadana prevista en la Fase 3 del Concurs internacional de projectes per al nou espai de centralitat urbana resultant del soterrament de les vies del ferrocarril a Sant Feliu de Llobregat. Decret de Convocatòria de la Consulta amb Annex I de Regles Específiques de la Consulta, i Annex II de Memòria Econòmica de la Consulta. Expedient G1672021000005.
 • Convocatòria del procés de participació ciutadana que abordi la preservació de memòria de l'Estació del ferrocarril a Sant Feliu de Llobregat. Decret de Convocatòria de la Consulta amb Annex I de Regles Específiques de la Consulta, i Annex II de Memòria Econòmica de la Consulta. Expedient G1672021000006
 • Convocatòria del sorteig per a la composició de les meses de la Consulta no referendària. Expedient G1672021000007
 • Convocatòria Comissió de Seguiment - Sessió ORDINÀRIA del dia 09/09/2021 Hora: 18:30. Expedient CSEG2021000001
 • Convocatòria Comissió de Seguiment - Sessió ORDINÀRIA del dia 15/09/2021 Hora: 18:30. Expedient CSEG2021000002
 • Convocatòria Comissió de Seguiment - Sessió ORDINÀRIA del dia 28/10/2021 Hora: 18:00. Expedient CSEG2021000003
 • Convocatòria Comissió de Seguiment - Sessió ORDINÀRIA del dia 21/11/2021 Hora: 21:00. Expedient CSEG2021000004

Conclusions de la participació ciutadana

Pel que fa a la participació de la ciutadania en el que ha estat la primera consulta popular no referendària a Sant Feliu de Llobregat, aquests 6.299 vots impliquen un índex de participació del 16,22%, una dada per sobre de la participació d’altres consultes populars celebrades en ciutats de gran mida, com és el cas de l’experiència de la Consulta de la Diagonal de Barcelona, que va aconseguir un 12% de participació, o de la Consulta del 2016 d’Olot, amb un 12,98% de participació.

En tot cas, però, els experts en qualitat democràtica i processos participatius coincideixen en què la participació ciutadana s’ha de situar entre el 10 i el 20% per ser considerada una bona dada, però que per sobre de tot, els criteris per avaluar la qualitat i legitimitat d’una consulta popular d’aquests termes han de ser la inclusió de tots els col·lectius, la diversitat ciutadana, i la transparència i sistemes de garanties del procés.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Feliu ha vetllat per complir amb tots aquests elements, configurant una metodologia integradora, precisa, inclusiva i transparent.

La qual cosa s’informa als efectes escaients.

 

Salta a la part superior