Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
03/08/2020 12:05:56

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Oferta pública d'ocupació

Seu electrònica - Oferta pública d'ocupació

Bases del procés de selecció d'una borsa de treball d'oficial primera paleta

L'objecte d'aquestes bases i convocatòria és l'establiment de les normes específiques que han de regir el procés selectiu de personal funcionari interí i laboral temporal, mitjançant el sistema de concurs de mèrits i comprovacions de caràcter pràctic i entrevista, per a la creació d'una borsa de treball d'oficials de primera de paleta, grup de classificació C1, de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

El període de presentació de sol·licituds per a aquelles persones que reuneixen els requisits és de vint dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria

  • Data de publicació al BOPB:  Pendent
  • Data de publicació al DOGC: Pendent

Data límit de presentació d'instàncies de participació: Pendent

Enllaços relacionats:

Tràmit específic de participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament

Bases del procés de selecció d'una plaça del règim laboral grup de classificació E lloc de treball d'auxiliar d'instal·lacions amb creació de borsa

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció pel procediment de concurs oposició lliure d'una plaça del règim laboral, grup de classificació E, lloc de treball d'auxiliar d'instal·lacions, vacant a la plantilla de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, inclosa a l'Oferta Pública d'Ocupació, amb creació de borsa de treball.

El període de presentació de sol·licituds per a aquelles persones que reuneixen els requisits és de vint dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria

  • Data de publicació al BOPB:  Pendent
  • Data de publicació al DOGC: Pendent

Data límit de presentació d'instàncies de participació: Pendent

Enllaços relacionats:

Tràmit específic de participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament

Procés de selecció, mitjançant concurs de mèrits i entrevista, d'una plaça de tècnic/a superior règim  laboral, amb caràcter d'interinitat, associada al lloc de treball de tècnic/a de participació ciutadana, amb creació de borsa.

És objecte d'aquestes bases específiques la cobertura interina d'una plaça de tècnic/a superior (A1) de règim laboral associada al lloc de tècnic/a de participació ciutadana d'aquest Ajuntament, amb creació de borsa.

Termini de presentació d'instàncies de participació: des d'aquesta publicació i fins a 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria al BOPB i DOGC.

  • Data de publicació al BOPB: 5/06/2020
  • Data de publicació al DOGC: 04/06/2020

Data límit de presentació d'instàncies de participació: 19/06/2020

Darrera actualització: Publicació ACTA III, Valoració final del procés selectiu (29/07/2020)

Enllaços relacionats:

Tràmit específic de participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament

Bases concus-oposició lliure d'una plaça de tècnic/a de gestió, grup A2 adscrit/a a RRHH, amb creació de borsa

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció pel procediment de concurs oposició lliure d'una plaça de Tècnic/a de Gestió A2 a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat amb previsió d'adscripció a l'àmbit de recursos humans.

Darrera actualització: Diligència de publicació de l'acta VI, de valoració de mèrits i final del procés selectiu (07/07/2020)

Provisió, mitjançant comissió de serveis, del lloc de treball d'enginyer/a tècnic/a

Criteris reguladors que han de regir el procés per a la cobertura mitjançant comissió de serveis del lloc de treball d'Enginyer/a tècnic/a, adscrit a la unitat de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

El període de presentació de sol·licituds per a aquelles persones que reuneixen els requisits és de vint dies naturals des de la seva publicació al BOP

  • Data de publicació al BOPB:  11/03/2020

Data límit de presentació d'instàncies de participació: 31/03/2020

Enllaços relacionats:

Tràmit específic de participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament

PrimeraRetrocés ràpidAnterior
123
SegüentAvanç ràpidDarrera