Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
24/05/2024 06:16:31

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Processos electorals

Recurs contra la designació de membre de mesa: impediments i excuses

03/05/2023
Lectures: 919
Recurs contra la designació de membre de mesa: impediments i excuses

Els càrrecs dels membres de les meses electorals són obligatoris, i també ho són els càrrecs de suplents. A les eleccions del 28 de maig, les persones designades disposen de set dies des de la notificació per al·legar davant la Junta Electoral de Zona corresponent una causa justificada i documentada que els impedeixi acceptar el càrrec. Les persones majors de 65 anys que hagin estat nomenades poden renunciar en el termini de 7 dies a partir de la comunicació de la notificació.

La Junta Electoral de Zona resol les al·legacions en el termini de 5 dies i comunica, si s'escau, la substitució produïda al primer suplent. Contra la resolució de la Junta Electoral de Zona no es pot recórrer per via administrativa electoral, sense perjudici de qualsevol recurs jurisdiccional que la persona interessada estimi pertinent (Acords de la Junta Electoral Central de 20 d'abril, 19 de setembre i 3 de desembre de 2001). D'altra banda, l'article 8.5 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, recull que correspon conèixer als jutjats de l'ordre contenciós administratiu sobre les impugnacions contra actes de les juntes electorals de zona.

La condició de membre d'una mesa electoral solament es perd després que la Junta Electoral de Zona accepti l'excusa al·legada. Cap altra persona o institució no pot decidir el canvi d'aquesta condició.

Si posteriorment qualsevol de les persones designades no pot acudir a exercir el càrrec de membre de mesa, ho ha de comunicar a la Junta Electoral de Zona almenys 72 hores abans de la jornada electoral i aportar-ne les justificacions corresponents. Si la impossibilitat d'acudir es produeix després d'aquest termini, l'avís a la Junta Electoral de Zona s'ha de fer de manera immediata i, en tot cas, abans de la constitució de la mesa electoral (8:00 hores del dia de la votació). Els suplents també poden al·legar excuses que els impedeixin formar part de la mesa.

El càrrec de membre de mesa no el pot exercir qui es presenti com a persona candidata, encara que ho faci en una altra circumscripció. Es considera causa justificada que concorri la condició d'inelegible, segons l'establert en l'article 6 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.

La persona designada per l'Administració per rebre una còpia de l'acta d'escrutini, a l'efecte de facilitar informació provisional sobre els resultats electorals, no pot compatibilitzar aquesta funció amb la de membre de mesa.

El president o la presidenta i els vocals de les meses electorals, i també els seus respectius suplents, que no es presentin o no exerceixin les funcions, les abandonin sense causa legítima o incompleixin sense causa justificada les obligacions d'excusa o avís previ, incorren en pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis a vint-i-quatre mesos.

Comparteix
ENVIAR PER EMAILCancel·lar enviament de correu
* Camps obligatoris
Enviar
Salta a la part superior