Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
25/07/2021 11:14:30

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Prestacions socials econòmiques per a l'escolarització

És la sol·licitud de prestacions socials econòmiques per a les famílies amb fills i filles en educació infantil i escolarització obligatòria a les escoles de Sant Feliu de Llobregat o infants que assisteixin als centres d’Educació especial de la Comarca, per tal de garantir l’assistència a les sortides obligatòries programades pel centre escolar i l’adquisició dels llibres, material escolar, i altres recursos educatius per al curs 2020-2021.

Com es fa?

Per internet, realitzant la tramitació en línia disponible en aquesta pàgina, per la qual cosa és necessari disposar de certificat digital DNI electrònic, idCAT, certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o  l’idCAT Mòbil. La documentació ha de ser en formats de: Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice,  Adobe Acrobat PDF, imatges en BMP, JPG, PNG, GIF.

En cas de no disposar de mitjans electrònics, es podrà sol·licitar cita prèvia per rebre el suport necessari a l’Oficina d’Atenció Ciutadana al telèfon: 93 685 80 01 en horari de 8 a 20 hores, de dilluns a divendres o mitjançant el tràmit que trobareu, també, en aquesta pàgina.

Qui ho pot demanar?

Poden ser beneficiaris d’aquestes prestacions els pares, mares o tutors responsables dels menors escolaritzats, sempre que compleixin els següents requisits:

Tant la persona sol·licitant (pare,mare o tutors responsables) com l'alumne/a en qüestió han d’estar empadronats al municipi.

Que l'alumne/a estigui escolaritzat/ada en un dels centres escolars ordinaris  de Sant Feliu de Llobregat, o bé alumnes escolaritzats en Centres d’Educació especial de la Comarca

Que els ingressos anuals de la persona sol·licitant i el seu nucli familiar (1) siguin iguals o inferiors a:

 • Famílies de 2 membres: 2 vegades l'IRSC* = 15.935,46 € anuals
 • Famílies de 3 membres: 2,5 vegades l'IRSC* = 19.919,33 € anuals
 • Famílies de 4 membres: 3 vegades l'IRSC* = 23.903,19 € anuals
 • Famílies de 5 o més membres: 3,5 vegades l'IRSC* = 27.887,06 € anuals

* IRSC: Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya

(1) Per nucli familiar es consideren membres computables el pare i la mare del infant, o el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i custodia, i els/les germans/es solters/es menors de 25 anys que convisquin al mateix domicili en el moment de formalitzar la sol·licitud.

En cas de separació o divorci es considera membre computable el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació (parella de fet) i, per tant, s’inclouran les seves rendes en el còmput de la renda familiar.

En el cas de separació o divorci aquests ajuts els podrà sol·licitar tant el pare i/o la mare de l’alumne/a sempre i quan compleixin els requisits de les bases. L’ajut serà del 50% de l’ajut total que correspongui per nen/a.

En cas d’incompliment del pagament de la pensió d’aliments i amb l’objectiu de tenir dret a la totalitat de l’ajut concedit, la persona sol·licitants haurà de presentar la sentència corresponent a l’Ajuntament.

Quan es pot fer?

El termini de presentació de sol·licituds és del 14 al 30 de setembre de 2020, ambdós inclosos.

Documentació que cal

 • Document de no oposició a la consulta de dades econòmiques per mitjans electrònics signat per la persona sol·licitant, amb el benentès que té l'autorització de la resta de membres del nucli familiar majors de 16 anys, o documentació que acrediti la situació econòmica segons els paràmetres establerts.
 • En el cas de progenitors separats o divorciats on hi hagi incompliment de la pensió d’aliments, caldrà que la persona sol·licitants aporti la sentència corresponent a l’Ajuntament per acreditar tal situació.
 • En el cas que la situació econòmica del nucli familiar hagi  variat durant aquest any respecte l'exercici anterior, caldrà d’acreditar-ho mitjançant les últimes dues nòmines, justificant d’ingressos per atur o ERTO .
 •  Excepcionalment, en el cas de no disposar de la documentació acreditativa dels ingressos caldrà presentar declaració responsable d’ingressos.
 • Compte bancari on fer el ingrés de l’ajut concedit.

Altra informació d'interès

Imports dels ajuts

L’import de la prestació social concedida s’ingressarà a les persones beneficiàries en el compte bancari que hagin indicat a la sol·licitud.

L’import econòmic serà d’una quantitat fixa., segons els cursos i centres on l’alumne es trobi escolaritzat, d’acord al següent detall:

Centres d’Educació infantil i Primària : 130 €

 • Escola Nadal
 • Escola Gaudí
 • Escola Pau Vila
 • Escola Monmany
 • Escola Marti i Pol
 • Escola Salvador Espriu
 • Escola Falguera
 • Escola Mestral
 • Col·legi Mare de Déu de la Mercè
 • Col·legi Verge de la Salud
 • Col·legi Bon Salvador

Escoles d’Educació Especial: 130 €

 • EEE Tramuntana.
 • EEE Balmes ( Sant Boi )
 • EEE Virolai ( Cornellà )
 • EEE Asproseat ( Sant Just )

Educació Secundària Obligatòria: 150 €

 • Institut Olorda
 • Institut Marti i Dot
 • Escola Mestral
 • Col·legi Bon Salvador
 • Col·legi Verge de la Salut
 • Col·legi Mare de Déu de la Mercè

Obligacions de les famílies respecte a les prestacions socials complementàries a l’educació

És obligatori destinar l’ import de la prestació a la compra dels llibres, sortides i material escolar.

Si el import de la prestació social és inferior al cost total dels tres conceptes anteriors, la família ha de pagar el import restant.

Quan quedi acreditat que la prestació social econòmica no s’ha destinat a la finalitat anteriorment descrita, la família perdrà el dret a rebre prestacions socials econòmiques complementàries a l’educació en el curs següent.

Tramitació en línia

DisponibilitatTítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodates
Disponible actualmentCita prèvia ajuts
Disponible actualmentSol·licitud ajuts econòmics complementarisAmb autenticació
Salta a la part superior