Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
25/10/2020 06:57:22

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Alta en el padró d'habitants per canvi de residència

És la tramitació necessària per inscriure's en el padró municipal d'habitants de Sant Feliu de Llobregat.

Cal tramitar l’alta al padró en els següents supòsits:

 • Per canvi de residència d’un altre municipi o país.
 • Per naixement.
 • Per omissió: Quan es resideix habitualment en el municipi sense estar inscrit en el padró  i es desconegui estar empadronat en altre municipi.

Com es fa?

Realitzant la tramitació en línia disponible en aquesta pàgina adjuntant la documentació necessària que s’indica més avall.

Si el canvi de domicili el fan més persones que la que signa el tràmit,  cal adjuntar les autoritzacions de totes les persones majors d’edat a fer el tràmit en el seu nom.

És necessari disposar de certificat digital: DNI electrònic, idCAT, certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o  l’idCAT Mòbil. La documentació ha de ser en formats de: Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice,  Adobe Acrobat PDF, imatges en BMP, JPG, PNG, GIF.

Presencialment:

Amb cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Per aquest canal, en el cas de no assistir totes les persones majors d’edat que fan el canvi de domicili, cal aportar l’autorització de les persones no presents a fer el tràmit en el seu nom.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física major d'edat que estigui en els supòsits indicats a l'inici d’aquesta pàgina.

Quan es pot fer?

S'ha de fer quan es produeixi algun dels supòsits relacionats a l'inici d’aquesta pàgina.

Documentació que cal

Documentació que cal per a l’alta per canvi de residència o per omissió

1. Documentació d'identitat personal de totes les persones que s’han de donar d’alta:

 • Persones de nacionalitat espanyola: DNI
 • Persones estrangeres comunitàries: Targeta de residència en vigor o Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió, juntament amb la cèdula d'identitat o passaport.
 • Persones estrangeres no comunitàries: Targeta de residència o passaport.

2. Documentació justificativa de l'habitatge:

 • En el cas d'habitatges desocupats: Escriptura de compra venda o contracte d'arrendament juntament amb el darrer rebut derivat del contracte d'arrendament o última factura d'empresa subministradora de serveis on consti el domicili i el nom del titular.
 • En el cas d'habitatges on ja constin persones empadronades: Autorització d'alguna persona, major d'edat, que figuri empadronada en el domicili i disposi d'algun títol acreditatiu de la possessió de l'habitatge, el qual s’haurà d’aportar.
 • En el cas que el domicili no sigui propi i a més estigui desocupat: Autorització de la persona propietària o llogatera de l'habitatge amb aportació d'escriptura o contracte de lloguer juntament amb el darrer rebut derivat del contracte d'arrendament.

3. Altra documentació:

En el cas de persones menors d’edat:

 • Llibre de família o partida de naixement.
 • En el cas d’haver de donar d’alta al padró d’una persona menor d’edat al domicili on només consti un sol dels progenitors, la sol·licitud l’hauran de signar tots dos o bé caldrà presentar l’autorització del progenitor que no convisqui en el domicili d’empadronament.
 • Excepcionalment, quan sigui impossible aconseguir la signatura del progenitor que no conviu en el domicili d’empadronament, caldrà presentar una declaració responsable de que ambdós ostenten la guarda i custòdia i que no existeix resolució judicial que es pronunciï al respecte.

En el cas de separació o divorci:

Documentació que cal per a l’alta per naixement

Tota la documentació relacionada anteriorment aplicable a menors d’edat.

IMPORTANT: En el cas de no poder aportar qualsevol de la documentació indicada,  per tenir una situació personal especial no descrita en aquesta pàgina cal consultar prèviament el cas a través de oac@santfeliu.cat o al telèfon 93 685 80 01.

Suport

Per qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per qualsevol dels seus canals de contacte.

Tramitació en línia

Llocs on es pot realitzar presencialment