Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
25/07/2021 11:11:37

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Tràmits d'obres

Dades informatives

Comunicacions prèvies d'obres d'actuacions d'urgència de reforç estructural de caràcter provisional fins a intervenció definitiva, en edificis no catalogats

Aquest tipus d'obres no estan subjectes al règim d'intervenció administrativa de llicència d'obres però cal posar-ho en coneixement de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

Nota important

Des de l' 1 de març de 2018, aquest tràmit s'ha de fer obligatòriament per mitjans electrònics, de conformitat al que estableixen els articles 14.2 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques (pdf) i 38 de l’Ordenança Municipal de Transparència i Administració Electrònica (pdf), si el el dueu a terme en qualitat de:

 • Qualsevol tipus de persona jurídica.
 • Entitat sense personalitat jurídica (AAVV, comunitats de propietaris...).
 • Professionals col·legiats (notaris, registradors de propietat i mercantils, arquitectes, enginyers, advocats...).
 • Beneficiaris de subvencions atorgades per l’Ajuntament .
 • Treballador o treballadora autònom.
 • Representant d’algun dels subjectes abans esmentats.

En aquesta mateixa pàgina trobareu l'accés al tràmit en línia.

Seguiu aquest enllaç per saber els requisits necessaris per dur-lo a terme.

Com es fa?

Electrònicament:

 • Al Registre electrònic de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, mitjançant el corresponent tràmit que trobareu en aquesta pàgina.
 • A la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015 de Procediment administratiu.


Presencialment:

 • A l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Mitjançant la sol·licitud específica (posar enllaç). Cal mostrar l’original del document d’identificació (DNI, NIE, Passaport...) i aportar la documentació necessària.
 • A les oficines de correus, tal com s’estableixi reglamentàriament.
 • A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
 • A les oficines d’assistència en matèria de registres.
 • En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

 

Qui ho pot demanar?

Persones jurídiques o físiques majors d'edat, no necessàriament ha de ser propietària de l'immoble, o persona representant.

Quan es pot fer?

S'ha de tramitar abans de començar l'obra.

Les obres es podran començar transcorreguts 10 dies hàbils des de la presentació de la comunicació prèvia a l’Ajuntament amb tota la documentació pertinent, sempre que no s’hagi informat a la persona interessada de cap deficiència.

El termini màxim per iniciar les obres és d’1 mes des de la seva presentació, i un termini màxim per finalitzar-les de 6 mesos. Aquests terminis poden ser prorrogats per la meitat si es comunica abans que hagin transcorregut i comportarà el pagament de les taxes corresponents.

Documentació que cal

 • Instància de sol·licitud
 • Memòria tècnica descriptiva de la definició de les obres a realitzar, amb explicació de què i com es portarà a terme.
 • Estudi bàsic de Seguretat i salut signat per tècnic competent.
 • Assumeix de Direcció Facultativa signat per tècnic competent.
 • Documentació gràfica suficient a escala 1/100 o 1/50 i acotat, per tal d’entendre i especificar les obres a executar.
 • Pressupost de l’execució material amb definició de les partides i amidaments a desenvolupar.
 • Fotografies.
 • Autorització signada pel President de la Comunitat o acta de l’acord comunitari, si s’escau.
 • Estudi bàsic de seguretat i salut, signat per tècnic competent.

Tramitació en línia

Salta a la part superior