Alcaldessa

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
29/02/2024 16:18:39

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Alcaldessa

Competències

És la primera autoritat del municipi i té el tractament d’il·lustríssima senyora, segons les disposicions legals vigents. També és la presidenta de la corporació i la cap de l'administració municipal, i com a tal exerceix unes atribucions i competències regulades en el Reglament Orgànic Municipal. Hi ha algunes atribucions i competències de l'alcaldessa que es poden delegar en qualsevol regidor o regidora del consistori, però hi ha d’altres que no es poden delegar:

Indelegables

 • Dirigir el govern i l'administració municipal.
 • Dictar bans.
 • Desenvolupar la prefectura superior de tot el personal de la corporació.
 • Exercitar les accions judicials i administratives en cas d'urgència.
 • Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o infortunis públics o greus riscs, les mesures necessàries i adequades, havent de donar compte al Ple de l'Ajuntament.
 • Convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local.
 • Nomenar els/les tinents/es d'alcalde
 • Efectuar delegacions de les seves atribucions.
 • Designar els membres de la Junta de Govern Local

Delegables

 • Representar l'Ajuntament. Convocar i presidir les sessions de qualsevol òrgan municipal diferent del Ple i de la Comissió de Govern.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els ser­veis i obres municipals.
 • Disposar despeses, dins dels límits de la seva competència i les expressament previstes en les bases d'execució dels Pressupostos.
 • Exercir la prefectura de la Policia Municipal, així com els nomenaments i sancions del fun­cionariat que porti armes.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals.
 • Contractar obres i serveis sempre que la seva quantia no excedeixi del 5 % dels recursos ordinaris del Pressupost ni del 50 % del límit general aplicable a la contractació directa de conformitat amb el procediment legalment establert.
 • Atorgar les llicències.
 • Acomiadar el personal laboral, havent de donar compte al Ple de l'Ajuntament, a efectes de la seva ratificació.
 • Les que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislació de l'Estat o de la Generalitat de Catalunya assigni al municipi i no atribueixi a altres òrgans municipals. 
Salta a la part superior